Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 2 juli, 2020
  sfs 2007:2007:528 t.o.m. SFS 2019:1250 … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Revisorslag (2001:883) 2 juli, 2020
  sfs 2001:2001:883 t.o.m. SFS 2020:658 … 2018:283 . 28 § Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna inspektionen de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisorsinspektionen … 2001-11-29
 • Bokföringslag (1999:1078) 2 juli, 2020
  sfs 1999:1999:1078 t.o.m. SFS 2020:669 … § i tillämpliga delar. Lag 2010:1514 . Bokföring för flera verksamheter 4 § Om ett företag bedriver flera verksamheter, skall det ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Trots bestämmelsen i första stycket får ett företag som bedriver flera verksamheter ha en bokföring för varje enskild verksamhet, om det […]
 • Lag (1995:1570) om medlemsbanker 2 juli, 2020
  sfs 1995:1995:1570 t.o.m. SFS 2018:1670 … biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver, 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid bokföringen […]
 • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 2 juli, 2020
  sfs 1995:1995:1560 t.o.m. SFS 2020:657 … 2015:818 . Normgivningsbemyndigande 4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall … 1995-12-20
 • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2 juli, 2020
  sfs 1995:1995:1559 t.o.m. SFS 2020:667 … 5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter, och 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag … 1995-12-20
 • Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 2 juli, 2020
  sfs 1984:1984:3 t.o.m. SFS 2018:1415 … följer av artiklarna 5 och 24.1, c följa de särskilda kontrollbestämmelser som kommissionen har beslutat enligt artikel 6.1 och 6.2, d upprätthålla ett system för bokföring och kontroll av kärnämne eller ge kommissionen eller kommissionens inspektörer tillgång till dokumentation och driftrapporter enligt det som följer av artiklarna … 1984-01-12
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 1 juli, 2020
  sfs 2010:2010:2043 t.o.m. SFS 2020:408 … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 1 juli, 2020
  sfs 1999:1999:1229 t.o.m. SFS 2020:547 … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Aktiebolagslag (2005:551) 30 juni, 2020
  sfs 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2019:1264 … bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens … 2005-06-16
 • Brottsbalk (1962:700) 30 juni, 2020
  sfs 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2020:617 … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Ökad trygghet för visselblåsare 28 juni, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:38 … skyddar uppgifter som får anses vara av särskilt integritetskänslig karaktär och som avser bl.a. hälsa och sexualliv, utlännings säkerhet i vissa fall, skyddad folk- bokföring och behandling i strid med dataskyddsregleringen. Vi anser att de nya bestämmelserna inte bör placeras i 21 kap. eftersom de inte avser sekretess till skydd […]
 • Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga förutsättningarna 25 juni, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:41 … utgöra ett komplement till krav på att bedriva verksamhet på affärsmässig grund men kan också vara ett verktyg i sig. Enligt 8 kap. 5 lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning ska en upplysning lämnas om vilka särredovisningar som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan […]
 • Lag (2020:548) om omställningsstöd 25 juni, 2020
  sfs 2020:2020:548 … av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 1. om brottet rört betydande belopp, 2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, eller 3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 37 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan […]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 25 juni, 2020
  sfs 2011:2011:1261 t.o.m. SFS 2020:563 … t näringsverksamhet 9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från bokföringen 1. intäkter och kostnader, 2. bokslutsdispositioner, 3. skatter och skattemässiga avsättningar, 4. tillgångar och skulder, 5. avsättningar och obeskattade … 2011-12-01
 • Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 23 juni, 2020
  Proposition 2019/20:180 … som har upptäckts har åtgärdats innan redovisningen granskats av revisor och lämnats till arvsfonden. De stödjande insatserna har bestått i exempelvis rådgivning i bokföring, upplägg av projektredovisning, stöd inför redovisning eller omdisponering av budget. Enligt lagen 1994:243 om Allmänna arvsfonden ska Arvsfondsdelegationen överlämna … 2020-06-24
 • Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 15 juni, 2020
  Proposition 2019/20:175 … landsbygden bör omfattas. När det gäller förslagets personkrets efterfrågar Skatteverket ett för- tydligande gällande huruvida obegränsat skattskyldiga som saknar folk- bokföring i Sverige, men vars hemortskommun är en sådan som omfattas av förslaget, har rätt till regional skattereduktion. Skälen för regeringens förslag Geografisk avgränsning … 2020-06-16
 • Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering 15 juni, 2020
  Proposition 2019/20:174 … rna eller orsaka de berörda par terna oproportionerlig skada. Artikel 39 Separering och överförbarhet 1.En central motpart ska ha separata register och separat bokföring som gör att man när som helst och utan dröjsmål på den centrala motpartens konton klart och tydligt kan sepa rera tillgångar och positioner som innehas för en […]
 • 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 15 juni, 2020
  Proposition 2019/20:140 … en översyn av målen. 4.7 Revisor Revisorns uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som ägare. Ansvaret för val av revisor ligger alltid hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman. I tillägg till en b … 2020-06-16
 • med anledning av prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 11 juni, 2020
  Motion 2019/20:3630 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) … propositionen ska fasta kostnader definieras närmare i kommande förordning. Kristdemokraterna anser dock att riksdagen bör klarlägga att fasta kostnader som upphandlad bokföring, administration och it-service bör kunna komma i fråga som underlag vid beräkning av omställningsstöd. Regeringen bör därför utvärdera konsekvenserna av den föreslagna … 2020-06-12