Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Brottsbalk (1962:700) 24 juli, 2021
  sfs 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2021:397 … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 22 juli, 2021
  sfs 1967:1967:531 t.o.m. SFS 2021:267 … upplysa arbetsgivaren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter samt i förekommande fall utlysa sammanträde. Lag 1994:1223 . 17 a § Bestämmelser om bokföring och annan redovisning för en pensionsstiftelse finns i bokföringslagen 1999:1078 och årsredovisningslagen 1995:1554 . Lag 1999:1085 . 17 b § Om stadgarna … 1967-06-09
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 20 juli, 2021
  sfs 2010:2010:2043 t.o.m. SFS 2021:461 … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Järnvägsförordning (2004:526) 13 juli, 2021
  sfs 2004:2004:526 t.o.m. SFS 2021:253 … av tjänster. Förordning 2015:361 . 6 kap. Övrigt Redovisning av järnvägsverksamhet 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen 2004:519 , och 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt […]
 • Jaktförordning (1987:905) 10 juli, 2021
  sfs 1987:1987:905 t.o.m. SFS 2021:807 … vgiften betalas in till ett postgirokonto som disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall bokföra influtna viltvårdsavgifter på viltvårdsfonden. Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. Förordning 2000:1216 . 51 § Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett … 1987-09-24
 • Konkurslag (1987:672) 8 juli, 2021
  sfs 1987:1987:672 t.o.m. SFS 2021:791 … Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyldighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt. Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas … 1987-06-11
 • Lag (2020:548) om omställningsstöd 7 juli, 2021
  sfs 2020:2020:548 t.o.m. SFS 2021:284 … av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 1. om brottet rört betydande belopp, 2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, eller 3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. 37 § Den som av grov oaktsamhet […]
 • /Rubriken upphör att gälla U:2021-10-01/ Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-juni 2021 /Rubriken träder i kraft I:2021-10-01/ Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-september 2021 3 juli, 2021
  sfs 2021:2021:208 t.o.m. SFS 2021:776 … november 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 11-13. Förordning 2021:776 . 17 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges […]
 • /Rubriken upphör att gälla U:2021-10-01/ Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-juni 2021 /Rubriken träder i kraft I:2021-10-01/ Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-september 2021 3 juli, 2021
  sfs 2021:2021:143 t.o.m. SFS 2021:775 … 18 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret. Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska utdraget ur bokföringen som avses i första stycket i stället […]
 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 3 juli, 2021
  sfs 2000:2000:1225 t.o.m. SFS 2021:761 … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Ändrade regler i medborgarskapslagen 1 juli, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:54 … instruktion för Migrationsverket bör tas in en bestämmelse om att Migrationsverket ska bistå Skatteverket med bedömningen av statslöshet i Skatteverkets ärenden om folk- bokföring efter anmälan av ett barns födelse. Systemet förutsätter informationsutbyte mellan myndigheterna och innebär personupp- giftsbehandling. 323 Personuppgiftsbehandling … 2021-07-02
 • Förordning (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 1 juli, 2021
  sfs 2021:2021:198 t.o.m. SFS 2021:723 … avses i 13 § 3 och enligt standard SNT 4400 eller en motsvarande standard. Revisorn ska 1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med sökandens bokföring för den period som stödet ska omfatta, 2. för respektive budgetpost kontrollera att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning … 2021-03-11
 • Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen 30 juni, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:55 … betala mervärdes- skatt samt upprätta bokföring och redovisning enligt nuvarande reg- ler. Jag avråder därför från att införa förslaget om dessa regelverk behålls oförändrade. Om omsättningsgränsen för mervärdesskatt kan synkroniseras med omsättningsgränsen på mikroföretagarkontot och kraven på bokföring och redovisning kan sänkas för k … 2021-07-01
 • Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer 27 juni, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:57 … kommit in i rätt tid. Den som lämnar oriktig upp- Den som lämnar oriktig upp- gift till grund för beslut om folk- gift till grund för beslut om folk- bokföring döms, om åtgärden bokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter för […]
 • Protokoll 2020/21:145 Måndagen den 21 juni 21 juni, 2021
  Protokoll 2020/21:145 … tvivelaktiga organisationer tillerkänts rätten att överklaga myndighetsbeslut, trots sådana brister som saknade verksamhetsberättelser och medlemsförteckningar och saknad bokföring. Det har i praktiken räckt att påstå sig ha över 100 medlemmar eller vara en Facebookgrupp. Skulle det nya beslutet öppna upp för att organisationer med jaktmotstånd … 2021-06-21
 • Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020 21 juni, 2021
  Proposition 2020/21:211 … som har upptäckts har åtgärdats innan redovisningen granskats av revisor och lämnats till arvsfonden. De stödjande insatserna har bestått i exempelvis rådgivning i bokföring, upplägg av projektredovisning, stöd inför redovisning eller omdisponering av budget. 5.1.4Lokalstödsuppföljning Samtliga organisationer som har fått lokalstöd från … 2021-06-22
 • 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande 21 juni, 2021
  Proposition 2020/21:140 … översyn av målen. 4.7 Revisor Revisorns uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som ägare. Ansvaret för val av revisor ligger alltid hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman. I tillägg till en b … 2021-06-22
 • Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 19 juni, 2021
  sfs 2001:2001:100 t.o.m. SFS 2021:581 … preliminära och definitiva årliga bokslut, 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning, 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången … 2001-03-15
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 10 juni, 2021
  sfs 2018:2018:672 t.o.m. SFS 2021:545 … är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen … 2018-05-31
 • Fastighetsmäklarlag (2011:666) 10 juni, 2021
  sfs 2011:2011:666 t.o.m. SFS 2017:1141 … av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen. Vid tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och … 2011-05-19