Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Järnvägsmarknadsförordning (2022:416) 6 oktober, 2022
  sfs 2022:2022:416  t.o.m. SFS 2022:1423   … stycket har trafikeringsrätten gett sitt samtycke till trafiken. Bemyndiganden 9 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. redovisning och bokföring enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen 2022:365 , 2. kapacitetstilldelning, 3. beskrivning av järnvägsnät, 4. beredskapsplaner, 5. avgiftssamarbete … 2022-05-12
 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 6 oktober, 2022
  sfs 2000:2000:1225  t.o.m. SFS 2022:672   … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 6 oktober, 2022
  sfs 1999:1999:1229  t.o.m. SFS 2022:1072   … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Brottsbalk (1962:700) 27 september, 2022
  sfs 1962:1962:700  t.o.m. SFS 2022:1043   … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Allmänna motionstiden 2021 25 september, 2022
   2021/22:AMT  2021/22   … Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund Motion 2021/22:326 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Motion 2021/22:325 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Småhus och egnahem Motion 2021/22:324 av Markus Wiechel … 2022-09-26
 • Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 23 september, 2022
  sfs 2000:2000:192  t.o.m. SFS 2022:786   … Sjunde AP-fonden. Lag 2013:571 . FJÄRDE AVDELNINGEN 6 kap. Redovisning och revision m.m. Räkenskapsår 1 § AP-fondernas räkenskapsår är kalenderår. Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 2 § En AP-fond skall, i överensstämmelse med god redovisningssed, 1. löpande bokföra alla affärshändelser, 2. se till att det finns … 2000-04-13
 • Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag 22 september, 2022
  sfs 2021:2021:208  t.o.m. SFS 2022:88   … 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 16. Förordning 2022:88 . 17 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som […]
 • Järnvägsmarknadslag (2022:365) 21 september, 2022
  sfs 2022:2022:365    … omprövning av licenser, om tillfälliga licenser och om tillfällig indragning av licenser. 3 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet Redovisningsskyldighet och bokföring 1 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som både tillhandahåller transporttjänster och förvaltar järnvägsinfrastruktur ska särredovisa verksamheterna. … 2022-04-28
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 17 september, 2022
  sfs 2016:2016:1306  t.o.m. SFS 2022:507   … befogenheter vid undersökning 5 § När Finansinspektionen genomför en undersökning enligt 1 § har inspektionen rätt att 1. granska bokföring och andra affärshandlingar, 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och 4. få tillträde till lokaler, markområden, … 2016-12-20
 • Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 13 september, 2022
  sfs 2001:2001:100  t.o.m. SFS 2022:252   … preliminära och definitiva årliga bokslut, 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning, 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången … 2001-03-15
 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU 12 september, 2022
  Proposition 2021/22:286    … fusion och verket saknar påtryckningsmedel. Eftersom skyldig- heten att upprätta särskilt bokslut inte omfattas av begreppet bokförings- skyldighet kan en eventuell underlåtenhet inte heller utgöra bokförings- brott. Det kan därför ifrågasättas om bestämmelsen gör någon nytta. Det är också svårt att utforma en regel som kan få betydelse … 2022-09-13
 • Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet 8 september, 2022
  sfs 2006:2006:1203  t.o.m. SFS 2022:1411   … enligt årsredovisningslagen 1995:1554 eller lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning, och 6. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för räkenskapsåret som upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning eller bokföringslagen 1999:1078 . Förordning 2018:1521 … 2006-11-16
 • Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin 6 september, 2022
  Proposition 2021/22:285    … rekonstruktören bör ställa krav på att bokföringen håller en tillfredsställande nivå.95 Det medför i sin tur att det bör finnas relativt goda underlag att fatta beslut om lönegaranti på, såsom lönespecifikationer och anställningsbevis. En annan faktor som talar för att det är mer ordning på bokföringen i företagsrekonstruktioner än i 90Fallet … 2022-09-07
 • Jaktförordning (1987:905) 6 september, 2022
  sfs 1987:1987:905  t.o.m. SFS 2022:1374   … vgiften betalas in till ett postgirokonto som disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall bokföra influtna viltvårdsavgifter på viltvårdsfonden. Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. Förordning 2000:1216 . 51 § Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett … 1987-09-24
 • Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid 4 september, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:48    … ion, vilket regleras i artiklarna 162165 respektive 166169. Därutöver förekommer ett antal andra typer av tulldeklarationer, bl.a. registrering i deklarantens bokföring, muntlig deklaration, pappersdeklaration avsedd för re- sande, särskild deklaration för postförsändelser och deklaration ge- nom annat handlande. Den vanligaste formen … 2022-09-05
 • Straffansvar för psykiskt våld 3 augusti, 2022
  Departementsserien 2022:18    … bokföra affärshändelser. Straffansvar inträder dock inte förrän rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Denna bedömning förutsätter vanligen att den löpande brottsligheten ses i sitt sammanhang. I brottsbeskrivningen ligger således att många handlingar kan utgöra … 2022-08-04
 • Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) om en strategi för hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF) 3 augusti, 2022
  Kommittédirektiv 2022:126    … förutsatt att Sverige når sina nationella utsläppsminskningsmål, kan minska behovet av att öka upptagen i kolsänkor. Kommissionen avser att föreslå ett regelverk för bokföring och certifiering av kolupptag och kolinfångning i slutet av 2022. Systemet är tänkt att på ett transparent sätt hantera kolupptag på markägarnivå, kolinfångning vid … 2022-08-04
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 30 juli, 2022
  sfs 2007:2007:528  t.o.m. SFS 2022:743   … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 27 juli, 2022
  sfs 2010:2010:2043  t.o.m. SFS 2022:683   … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete 27 juli, 2022
  sfs 2009:2009:704  t.o.m. SFS 2022:63   … hur ett överklagande går till, - 36-39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och - 42-47 §§ om överklagande. Lag 2018:834 . Bokföring, årsredovisning och revision 7 § Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en gruppering finns i respektive bokföringslagen 1999:1078 , årsredovisningslagen 1995:1554 … 2009-06-17