Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 15 april, 2021
  sfs 2007:2007:528 t.o.m. SFS 2021:196 … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Aktiebolagslag (2005:551) 15 april, 2021
  sfs 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2020:1105 … bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens … 2005-06-16
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 14 april, 2021
  sfs 2011:2011:1261 t.o.m. SFS 2021:95 … t näringsverksamhet 9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från bokföringen 1. intäkter och kostnader, 2. bokslutsdispositioner, 3. skatter och skattemässiga avsättningar, 4. tillgångar och skulder, 5. avsättningar och obeskattade … 2011-12-01
 • Digital arkivering av bokföring 13 april, 2021
  Svar på skriftlig fråga 2020/21:2424 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) … 01469 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2424 av Mikael Eskilandersson SD Digital arkivering av bokföring Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag ser problem med de stora kostnader det innebär för företag att bokföringsreglerna inte följt med i den […]
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 13 april, 2021
  sfs 2018:2018:672 t.o.m. SFS 2020:1106 … är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen … 2018-05-31
 • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 13 april, 2021
  sfs 1995:1995:1560 t.o.m. SFS 2020:989 … 2015:818 . Normgivningsbemyndigande 4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall … 1995-12-20
 • Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 12 april, 2021
  Proposition 2020/21:176 … att kunna få föräldraskapet fastställt. Om en bekräftelse görs digitalt, kommer fler barn än i dag att få faderskapet eller föräldraskapet registrerat i folk- bokföringen i nära anslutning till barnets födelse. 71 Prop. 2020/21:176 72 Förslagen medför en viss risk för att föräldraskap registreras trots att det finns grund … 2021-04-13
 • Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag 12 april, 2021
  Proposition 2020/21:173 … av artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 2 och 4 i delegerat direktiv EU 2017/593 ska intradagsvärden tillämpas, utom när det skett ett fel i bokföring eller vid kontoavstämning som felaktigt angett att ett värdepappersföretag överskridit det tröskelvärde noll som avses i första stycket d i denna punkt och som lösts […]
 • Järnvägsförordning (2004:526) 8 april, 2021
  sfs 2004:2004:526 t.o.m. SFS 2021:253 … av tjänster. Förordning 2015:361 . 6 kap. Övrigt Redovisning av järnvägsverksamhet 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen 2004:519 , och 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt […]
 • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 8 april, 2021
  sfs 1967:1967:531 t.o.m. SFS 2021:267 … upplysa arbetsgivaren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter samt i förekommande fall utlysa sammanträde. Lag 1994:1223 . 17 a § Bestämmelser om bokföring och annan redovisning för en pensionsstiftelse finns i bokföringslagen 1999:1078 och årsredovisningslagen 1995:1554 . Lag 1999:1085 . 17 b § Om stadgarna … 1967-06-09
 • Brottsbalk (1962:700) 8 april, 2021
  sfs 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2021:249 … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Protokoll 2020/21:103 Onsdagen den 7 april 7 april, 2021
  Protokoll 2020/21:103 … 2020/21:2423 Internationellt skydd av armeniska kulturskatter av Markus Wiechel SD till utrikesminister Ann Linde S 2020/21:2424 Digital arkivering av bokföring av Mikael Eskilandersson SD till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S 2020/21:2425 Överlåtelse av ålfisketillstånd av Runar Filper SD till … 2021-04-07
 • Digital arkivering av bokföring 5 april, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:2424 Mikael Eskilandersson (SD) … Mikael Eskilandersson (SD) Fråga 2020/21:2424 Digital arkivering av bokföring av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det finns problem med att Sverige har kvar kravet på arkivering av pappersmaterial, vilket innebär att företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade … 2021-04-06
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 1 april, 2021
  sfs 2016:2016:1306 t.o.m. SFS 2020:1158 … befogenheter vid undersökning 5 § När Finansinspektionen genomför en undersökning enligt 1 § har inspektionen rätt att 1. granska bokföring och andra affärshandlingar, 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och 4. få tillträde till lokaler, markområden, … 2016-12-20
 • Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020 31 mars, 2021
  sfs 2020:2020:893 t.o.m. SFS 2021:144 … av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 13 § senast den 31 januari 2021. 16 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar […]
 • En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, del 2 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:19 … revisorn i det sökande samfundet utfärdat över att de belopp som är bundna till det obligatoriska lagret och som ansökan grundar sig på är korrekt härledda ur samfundets bokföring.58 Som utredningen framhöll ovan är en av de svårigheter som före- ligger för det offentliga att skatta det värde som aktuella […]
 • Bolags rörlighet över gränserna, del 2 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:18 … delserna hänsyn ska dock tas till avskrivningar och avsättningar för den mellanliggande tiden, sådana väsentliga ändringar av faktiska värden som inte framgår av bokföringen. 3.Varje aktieägare ska ha rätt att på begäran och kostnadsfritt få kopior av samtliga eller, om så önskas, vissa av de i punkt 1 nämnda handlingarna. […]
 • Bolags rörlighet över gränserna 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:18 … som ansvarar för yttrandet enligt artikel 125 se artikel 133a.1Ett aktiebolag ska, som huvudregel, ha en revisor med uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning se närmare 9 kap. aktie- bolagslagenBolagets revisor har ett särskilt skadeståndsansvar, reglerat i … 2021-03-31
 • Ett moderniserat konsumentskydd 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:17 … den vinst som näringsidkaren har gjort eller förlust som undvikits genom överträdelsen beaktas i de fall detta framgår. Det skulle t.ex. kunna framgå av företagets bokföring att den aktuella marknadsföringen har lett till en viss försäljning av en produkt och inneburit att företaget fått inkomster. Punkten 5 gäller det fallet […]
 • En avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar 30 mars, 2021
  Svar på skriftlig fråga 2020/21:2257 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) … verksamhet som har förevarit under räkenskapsåret och ska offentliggöras. Årsredovisningen är av betydelse inte endast för företagets intressenter. Att inte ha en bokföring som är korrekt, fullständig och upprättad i tid utgör dessutom i många fall hinder mot en riktig beskattning och skapar […]