Nyheter - Revisor24

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 21 februari, 2020
  sfs 2007:2007:528 t.o.m. SFS 2019:1250 hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade förordningen till MiFID II ska fullgöras, 3. produktingripande enligt artikel 42 i förordningen om marknader för finansiella instrument, 4. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid […]
 • Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 19 februari, 2020
  Framställning / redogörelse 2019/20:RS1 … Funktionalitet har utvecklats som ger kammarhandläggarna möjlighet att granska och godkänna voteringsresultat för bokföring. Denna funktionalitet togs i bruk vid början av riksmötet 2019/20. Förvaltningen har haft i uppdrag att inleda arbetet med kravställning för ett nytt kammarsystem. Under 2019 har ett arbete med säkerheten i kammarsy- stemen pågått. … Redogörelse […]
 • Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 18 februari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:8 … Se också Kommuninvest 2018Den kommunala låneskulden 2018, s. 6. 23SKL 2019De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, pm, s. 5. 24SOU 2016:24 s. 132. 25Se 6 kap. 2 och 4 lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning. 217 Kommunernas ekonomi SOU 2020:8 sioner som intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som […]
 • Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019 16 februari, 2020
  Framställning / redogörelse 2019/20:RB1 … Reglerna för löpande bokföring hänvisar till förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring, och reglerna för årsredovisning hänvisar till Europeiska centralbankssystemets riktlinje för redovisning, EU 2016/2249 ECB/2016/34 ändrad enligt EU 2019/2217 ECB/2019/34Riksbanken ska enligt 10 kap. 3 riksbankslagen i de delar som nu är aktuella tillämpa Europeiska centralbankssystemets ECBS riktlinje för redovisning. […]
 • Konkurrenslag (2008:579) 15 februari, 2020
  sfs 2008:2008:579 t.o.m. SFS 2019:933
 • Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 14 februari, 2020
  sfs 2003:2003:1210 t.o.m. SFS 2019:914 … I fråga om upprättande av årsredovisningen tillämpas lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning. Lag 2018:598 . 25 § Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. …
 • Riksrevisionens årsredovisning för 2019 13 februari, 2020
  Framställning / redogörelse 2019/20:RR1 … Fordringar och skulder i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. 43 2019/20:RR1 FINANSIELL REDOVISNING Brytdag Av 10 förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring framgår att alla myndigheter ska tillämpa en så kallad brytdag när den löpande bokföringen för perioden ska avslutas. Brytdagen för räkenskapsåret 2019 inföll den 3 januari […]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 13 februari, 2020
  sfs 1999:1999:1229 t.o.m. SFS 2019:1241 … Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens andel av lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 6 […]
 • Konkurrensverkets befogenheter 12 februari, 2020
  Departementsserien 2020:3 … Övervägandena finns i avsnitt 6.6.3 och 6.12. 6 När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att 1. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen, 283 Författningskommentar Ds 2020:3 2. ta del av all information som är tillgänglig för den som undersökningen genom- förs hos, oavsett i vilken form den […]
 • Aktiebolagslag (2005:551) 12 februari, 2020
  sfs 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2019:1264 … Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. Bosättningskrav för den verkställande direktören 30 § Den verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. …
 • Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 12 februari, 2020
  sfs 2005:2005:590 t.o.m. SFS 2019:921 … Arkivering m.m. 6 § En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller en region och som inte utgör räkenskapsinformation enligt 2 kap. 4 § lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning ska arkiveras i enlighet med […]
 • Järnvägsförordning (2004:526) 7 februari, 2020
  sfs 2004:2004:526 t.o.m. SFS 2020:38 … Övrigt Redovisning av järnvägsverksamhet 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen 2004:519 , och 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § järnvägslagen. Förordning […]
 • Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 6 februari, 2020
  sfs 2001:2001:100 t.o.m. SFS 2019:1040 … Kommuner och regioner 5 c § Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt uppgifter om 1. preliminära och definitiva årliga bokslut, 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 […]
 • Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 6 februari, 2020
  sfs 2000:2000:192 t.o.m. SFS 2019:1217 … Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 2 § En AP-fond skall, i överensstämmelse med god redovisningssed, 1. löpande bokföra alla affärshändelser, 2. se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik, 3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera […]
 • Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter 5 februari, 2020
  sfs 2016:2016:1091 t.o.m. SFS 2020:22 … Bokföring och redovisning i myndigheten ska fullgöras på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av myndighetens tillgångar. Årsredovisning 3 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en årsredovisning till […]
 • Revisionslag (1999:1079) 5 februari, 2020
  sfs 1999:1999:1079 t.o.m. SFS 2019:906 … Revisorns uppgifter 5 § Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras med professionell skepticism. …
 • Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 3 februari, 2020
  Proposition 2019/20:74 … Om även den tidpunkt då rapporteringsavgiften ska tas ut infaller under det första verksamhetsåret kan i stället ledning tas av den löpande bokföringen under detta år. Finns det anledning att anta att omsättningen kommer att bli väsentligt lägre eller väsentligt högre under den återstående delen av året ska dock hänsyn tas till […]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 31 januari, 2020
  sfs 2011:2011:1261 t.o.m. SFS 2019:1175 … Sammansatta poster 15 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som ska lämna uppgifter från bokföringen i särskilda fall får lämna sådana uppgifter som avses i 9 § 1-3 i sammansatta poster om verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Betalning […]
 • Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 30 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:5 … Sådana försummelser, som beaktas vid bedömningen av hushållsavdraget, är väsentliga betalnings- och deklarationsförsummelser samt bokförings- försummelser. 5.3.6Underlaget för hushållsavdrag Hushållsavdrag beviljas endast för arbetskostnaderna. I underlaget räknas inte utgifter för apparatur, tillbehör, material, ämnen, resor eller transport in. … sou 2020 5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Delbetänkande av […]
 • Allmänna arvsfonden 29 januari, 2020
  Interpellation 2019/20:292 Ann-Christine From Utterstedt (SD) … Bland annat brister den löpande bokföringen av intäkter och tillgångar, enligt Riksrevisionens granskning. Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren Vilka är de tolv prioriterade områden som Allmänna arvsfonden använder i sin bedömning för att bevilja bidrag Hur avser ministern och därmed regeringen att säkerställa […]