Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret 25 maj, 2023
  sfs 2007:2007:1447  t.o.m. SFS 2023:71   … avgifter. Förordning 2011:1500 . 26 b § Myndigheten ska i verksamhet enligt 1 § andra meningen inte tillämpa 10 § förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring när det gäller periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och återbetalda avgifter för insättningsgarantin, investerarskyddet samt stabilitetsfonden. … 2007-12-20
 • Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 23 maj, 2023
  Proposition 2022/23:119    … lydelse 2019:835. 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen 2018:597 Prop. 2022/23:119 om kommunal bokföring och redovisning Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 och 11 kap. 10 och 12 lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. 2 Balansräkningen … 2023-05-23
 • Järnvägsmarknadsförordning (2022:416) 18 maj, 2023
  sfs 2022:2022:416  t.o.m. SFS 2023:269   … stycket har trafikeringsrätten gett sitt samtycke till trafiken. Bemyndiganden 9 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. redovisning och bokföring enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen 2022:365 , 2. kapacitetstilldelning, 3. beskrivning av järnvägsnät, 4. beredskapsplaner, 5. avgiftssamarbete … 2022-05-12
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 17 maj, 2023
  sfs 2007:2007:528  t.o.m. SFS 2023:94   … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 17 maj, 2023
  sfs 2000:2000:1225  t.o.m. SFS 2023:259   … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Brottsbalk (1962:700) 17 maj, 2023
  sfs 1962:1962:700  t.o.m. SFS 2023:257   … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen 16 maj, 2023
  Proposition 2022/23:116    … vara underkastad rättsregler som gäller annan jämförbar verksamhet i näringslivet i övrigt. Att näringsrättsliga bestämmelser som till exempel firmaregistrering och bokförings- skyldighet i och för sig inte behöver innebära en inskränkning i etableringsfriheten framgår av uttalanden i förarbetena till TF prop. 1948:230 s. 149Detsamma … 2023-05-16
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 16 maj, 2023
  sfs 2011:2011:1261  t.o.m. SFS 2022:1740   … t näringsverksamhet 9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från bokföringen 1. intäkter och kostnader, 2. bokslutsdispositioner, 3. skatter och skattemässiga avsättningar, 4. tillgångar och skulder, 5. avsättningar och obeskattade … 2011-12-01
 • Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter 4 maj, 2023
  sfs 2016:2016:1091  t.o.m. SFS 2023:210   … kyldigheten omfattar även myndighetens skulder och övriga ekonomiska åtaganden. God redovisningssed och rättvisande bild 2 § Myndigheten är bokföringsskyldig. Bokföring och redovisning i myndigheten ska fullgöras på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, … 2016-11-24
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 4 maj, 2023
  sfs 1999:1999:1229  t.o.m. SFS 2023:206   … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg 4 maj, 2023
  sfs 1999:1999:446  t.o.m. SFS 2023:205   … varor som redan finns ombord. 10 § Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket. Tillsyn 11 § Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket. 12 § Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. 13 § Om Tullverket begär det […]
 • Elstöd till företag 28 april, 2023
  Interpellation 2022/23:334  Niklas Karlsson (S)   … riktiga slutresultatet ställer också till mycken oreda och besvär för redan mycket hårt pressade företag. Får de behålla pengarna eller inte Hur påverkas likviditet och bokföring vid återkrav. Skatteutskottet framförde önskemål att närvara vid näringsutskottets sammanträde den 20 april i samband med näringsministerns besök i samma utskott … 2023-04-28
 • Alkohollag (2010:1622) 28 april, 2023
  sfs 2010:2010:1622  t.o.m. SFS 2022:171   … redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. Vad som sägs i första stycket gäller även i förhållandet mellan en partihandlare och Skatteverket. 14 § Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är […]
 • Protokoll 2022/23:98 Onsdagen den 26 april 27 april, 2023
  Protokoll 2022/23:98    … Tidöavtalet konstaterar vi att myndigheterna måste kunna dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa brott, bidragsfusk, felaktig bokföring och arbetslivskriminalitet. Det är glädjande att det finns en så stor samsyn om att arbetslivskriminalitet ska bekämpas. Dessa brott hotar inte bara de anställda … 2023-04-26
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 27 april, 2023
  sfs 2010:2010:2043  t.o.m. SFS 2023:111   … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor 27 april, 2023
  sfs 1997:1997:239  t.o.m. SFS 2022:885   … riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 24 § Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Kassaföreståndaren skall se till att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Styr … 1997-05-29
 • Aktiebolagslag (2005:551) 25 april, 2023
  sfs 2005:2005:551  t.o.m. SFS 2022:1647   … bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens … 2005-06-16
 • Skattebrottslag (1971:69) 25 april, 2023
  sfs 1971:1971:69  t.o.m. SFS 2022:159   … sex år. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen […]
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 22 april, 2023
  sfs 2018:2018:672  t.o.m. SFS 2022:1648   … är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen … 2018-05-31
 • Protokoll 2022/23:93 Torsdagen den 20 april 21 april, 2023
  Protokoll 2022/23:93    … om engagerade ledare som tränar ungdomslag, medmänniskor som stöttar ensamma äldre, studiecirkelledare som stärker bildningen och kassörer som sköter föreningens bokföring på kvällen efter jobbet. Föreningslivet och ideella organisationer gör en fantastisk insats, inte minst i dessa tider av ekonomisk kris. Vi delar reservanternas … 2023-04-20