Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Posttjänst för hela slanten 30 januari, 2023
  Statens offentliga utredning 2023:4    … företag. Den bilden bekräftas även av Företagarna, som vid interna under- sökningar märkt en påtaglig skillnad i förmågan att hantera digitala verktyg inom fakturering, bokföring och kundkontakt mellan mindre och större företag. Myndigheter som primärt riktar sig mot målgrup- per som är mindre digitala såsom Migrationsverket och Pensions- … 2023-01-31
 • Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 26 januari, 2023
  sfs 2001:2001:590  t.o.m. SFS 2022:1333   … byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring, och 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. … 2001-06-28
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 26 januari, 2023
  sfs 1999:1999:1229  t.o.m. SFS 2022:1807   … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Indrivningsförordning (1993:1229) 26 januari, 2023
  sfs 1993:1993:1229  t.o.m. SFS 2022:1332   … återupptas enligt 18 § andra stycket andra meningen samma lag. Om det behövs ska Kronofogdemyndigheten samråda i frågan med Skatteverket. Förordning 2007:796 . Bokföring 17 § Har upphävts genom förordning 2007:796 . 18 § Kronofogdemyndigheten skall skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivnin … 1993-11-18
 • Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret 25 januari, 2023
  sfs 2007:2007:1447  t.o.m. SFS 2022:752   … avgifter. Förordning 2011:1500 . 26 b § Myndigheten ska i verksamhet enligt 1 § andra meningen inte tillämpa 10 § förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring när det gäller periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och återbetalda avgifter för insättningsgarantin, investerarskyddet samt stabilitetsfonden. … 2007-12-20
 • Skärpta straff för flerfaldig brottslighet 24 januari, 2023
  Statens offentliga utredning 2023:1    … rättsfallet NJA 2022 s. 562 har HD dock gjort en skillnad mellan bokföringsbrott bestående i åsido- sättande av den löpande bokföringen och i brister avseende årsredo- visningen. HD framhöll där att den löpande bokföringen och års- redovisningen i viktiga avseenden tillgodoser skilda syften och delvis olika intressentkretsar samt att stra […]
 • Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag 21 januari, 2023
  sfs 2021:2021:208  t.o.m. SFS 2022:88   … 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 16. Förordning 2022:88 . 17 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som […]
 • Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020 21 januari, 2023
  sfs 2020:2020:893  t.o.m. SFS 2021:144   … av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 13 § senast den 31 januari 2021. 16 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar […]
 • Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 21 januari, 2023
  sfs 2021:2021:143  t.o.m. SFS 2022:87   … 18 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret. Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska utdraget ur bokföringen som avses i första stycket i stället […]
 • Konkurrenslag (2008:579) 21 januari, 2023
  sfs 2008:2008:579  t.o.m. SFS 2021:81   … tillgänglig för den som undersökningen genomförs hos, oavsett i vilken form den finns, 3. granska bokföring och andra affärshandlingar, 4. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, 5. försegla företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att genomföra … 2008-06-18
 • Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet 21 januari, 2023
  sfs 2006:2006:1203  t.o.m. SFS 2022:1411   … enligt årsredovisningslagen 1995:1554 eller lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning, och 6. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för räkenskapsåret som upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning eller bokföringslagen 1999:1078 . Förordning 2018:1521 … 2006-11-16
 • Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 21 januari, 2023
  sfs 2005:2005:590  t.o.m. SFS 2019:921   … 4 §§ som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller en region och som inte utgör räkenskapsinformation enligt 2 kap. 4 § lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna om bevarande och arkivering i 3 kap. 12-15 §§ den lagen. Detsamma gäller […]
 • Lag (1999:271) om handel med begagnade varor 21 januari, 2023
  sfs 1999:1999:271  t.o.m. SFS 2014:730   … föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs. Lag 2014:730 . 11 § En handlare är skyldig att på begäran låta Polismyndigheten vid tillsynen granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för tillsynen. Lag 2014:730 […]
 • Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 21 januari, 2023
  sfs 1992:1992:160  t.o.m. SFS 2020:1032   … myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag. Lag 2011:722 . Bokföring och revision 11 § I bokföringslagen 1999:1078 finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin näringsverksamhet … 1992-04-09
 • Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan 21 januari, 2023
  sfs 1980:1980:1097  t.o.m. SFS 2021:484   … revisorernas granskning samt ett uttalande om anmärkning finns med avseende på förvaltningsberättelsen, de i denna upptagna resultat- och balansräkningarna, styrelsens bokföring eller inventering av de under dess förvaltning stående tillgångarna eller i övrigt beträffande styrelsens förvaltning. Finns anledning till anmärkning, skall denna … 1980-12-18
 • Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet 19 januari, 2023
  Statens offentliga utredning 2023:3    … ng. Dock finns sådana krav avse- ende de olika företagsformer som kan bli aktuella som kreditförvaltare, se t.ex. årsredovisningslagen 1995:1554 och 6 kap. 1 bokförings- lagen 1999:1078Kraven i artikel 5.1.i i direktivet på att sökanden ska omfattas av nationella krav på rapportering och offentliggörande är därför uppfyllda genom … 2023-01-20
 • Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete 19 januari, 2023
  sfs 2009:2009:704  t.o.m. SFS 2022:63   … hur ett överklagande går till, - 36-39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och - 42-47 §§ om överklagande. Lag 2018:834 . Bokföring, årsredovisning och revision 7 § Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en gruppering finns i respektive bokföringslagen 1999:1078 , årsredovisningslagen 1995:1554 … 2009-06-17
 • Jaktförordning (1987:905) 19 januari, 2023
  sfs 1987:1987:905  t.o.m. SFS 2022:1374   … vgiften betalas in till ett postgirokonto som disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall bokföra influtna viltvårdsavgifter på viltvårdsfonden. Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. Förordning 2000:1216 . 51 § Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett … 1987-09-24
 • Lag (1975:417) om sambruksföreningar 19 januari, 2023
  sfs 1975:1975:417  t.o.m. SFS 2018:1660   … redovisning 14 § Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen 1999:1078 och årsredovisningslagen 1995:1554 . Lag 2018:711 . Värdeöverföringar från föreningen, m.m … 1975-05-29
 • Lag (1952:166) om häradsallmänningar 19 januari, 2023
  sfs 1952:1952:166  t.o.m. SFS 2012:78   … delägarna eller under det sistförflutna året handhaft bokföring eller medelsförvaltning för dem eller som intager en underordnad eller beroende ställning till ledamot av allmänningsstyrelsen eller till befattningshavare hos delägarna, åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, ej … 1952-04-18