Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Ändringar i regelverket om kapitaltäckning 19 oktober, 2020
  Proposition 2020/21:36 … kostnader som kan hänföras till genomförandet och den löpande driften av rapporteringssystemen, inbegripet kostnader för personal, it-system, juridiska tjänster, bokförings-redovisnings- och konsulttjänster, iiiatt den relevanta perioden ska avse varje räkenskapsår då institutet har haft rapporteringskostnader för att förbereda genomförandet … 2020-10-20
 • Allmänna motionstiden 2020 19 oktober, 2020
  uttag 2020/21:AMT 2020/21 … Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Motion 2020/21:3575 av Cecilia Widegren M Civil olydnad Motion 2020/21:3574 av Cecilia Widegren M Närproducerade livsmedel … 2020-10-20
 • Innovation som drivkraft - från forskning till nytta 18 oktober, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:59 … holdingbolag men dels också nya associationer inom ramen för holdingbolagets verksamhet, där holdingbolaget i stor utsträckning i praktiken ansvarar för att korrekt bokföring, redovisning och att uppföljning sker. I särskilt avsnitt i utredningen redovisas också att de nya associa- tioner som bildas under holdingbolaget ska redovisas av … 2020-10-19
 • Aktiebolagslag (2005:551) 17 oktober, 2020
  sfs 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2020:613 … bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens … 2005-06-16
 • Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 oktober, 2020
  sfs 2001:2001:100 t.o.m. SFS 2020:736 … preliminära och definitiva årliga bokslut, 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning, 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången … 2001-03-15
 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 14 oktober, 2020
  sfs 2000:2000:1225 t.o.m. SFS 2020:835 … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor 12 oktober, 2020
  Proposition 2020/21:20 … berörda varorna. Företagen kommer påverkas olika beroende på hur de hanterar sin bokföring och fakturering. Mikroföretag och småföretag saknar ofta egna affärssystem för att hantera bokföring och fakturering. De köper i stället ofta in hjälp med bokföring. Således har de inga egna större redovisningssystem eller affärssystem som behöver … 2020-10-13
 • Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor 5 oktober, 2020
  Proposition 2020/21:24 … någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verk- ställa beslut, eller göra en anmärkning. Prop. 2020/21:24 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige … 2020-10-06
 • Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) … incidenter, övergrepp eller trakasserier kunna bli av med rätten till sin personliga assistans. Assistanssamordnaren skall ha skyldighet att offentligt redovisa hela sin bokföring så att denna kan granskas av t.ex. press och andra intressenter. Det är fortsatt mycket viktigt att den assistansberättigade, barn […]
 • Ordning och reda i staten för att stävja fusk och brott 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) … möjligheter för Skatteverket att stävja brott Utöver att myndigheterna saknar tillräckliga verktyg och metoder för att stävja bidragsfusket som följer med felaktig bokföring, återfinns även begränsningar hos myndigheterna vad avser att effektivt utreda misstänkta kriminellas inkomster. Skatteverket har nyligen förändrat riktlinjerna i … 2020-10-06
 • Förenklingar för företagare 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2886 av Markus Wiechel m.fl. (SD) … vidtagna åtgärderna inte har satts in där de får störst effekt. I kombination med att öka lönsamheten för företagare, minska risken och minska bördan kring exempelvis bokföring måste en satsning göras för att förbättra möjligheten att på ett enkelt sätt starta och driva ett företag samt uppmuntra […]
 • Fler brottsbekämpande byråkrater 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP) … välfärdsbrott inte sällan har en koppling till organiserad brottslighet och att de brottsliga uppläggen även inkluderar andra typer av brott som exempelvis närings-bokförings- och skattebrott. Brå rapporterar att en del gärningspersoner kan beskrivas som mångsysslare och som även kan ägna sig åt häleri, vapenbrott, hot mot tjänsteman […]
 • Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 5 oktober, 2020
  Proposition 2020/21:27 … samt främja hållbar utveckling. Artikeln ger en grund för marknadsbaserade ansatser med överföringar av frivilliga utsläppsreduk- tioner dels genom att reglera bokföringen av överföring mellan två parter s.k. internationally transferred mitigation outcomes, ITMOsdels som en del av en centraliserad mekanism som etableras under Parisavtalet … 2020-10-06
 • Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) … processen kring bokföringen och deklarationen. Oavsett hur väl det går för företaget eller hur duktig och driven företagaren är, kan många hålla med om detta som ett mycket jobbigt avsnitt av det annars mycket spännande bygget av ett livsverk. Det enklaste är i många […]
 • Hårdare reglering av handel med metallskrot 29 september, 2020
  Motion 2020/21:666 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) … ngar. Efterlevnaden avseende bokföringsskyldigheten varierar emellertid och de företag som ägnar sig åt häleri av stulen metall och rutinmässigt fuskar med denna bokföring löper idag ingen uppenbar risk för upptäckt. Detta samtidigt som konsekvenserna av en eventuell upptäckt inte är nog avskräckande, inte minst då skrothandel idag […]
 • Kvinnors företagande 29 september, 2020
  Motion 2020/21:619 av Solveig Zander (C) … där, enligt Helen Ahl, professor vid Jönköpings universitet. Bland de vanligaste fem branscher som drivs av kvinnor finns hårvård, restaurang och redovisning och bokföring. Det behövs fler kvinnliga riskkapitalister, fler som investerar riskkapital i kvinnors företagande och framför allt måste man ge unga tjejer, kvinnor, möjlighet … 2020-09-30
 • Underlätta för företag att lämna in årsredovisningar i tid 29 september, 2020
  Motion 2020/21:617 av Solveig Zander (C) … 2020, antyder att förseningen ofta beror på företagsledningens allmäntillstånd. Det kan vara sjukdom, stress, företagsledningens bristande kunskap kring regelverk, bokföring/företagande, konflikter mellan företrädare och bokförare, mm. Det är alltså dessa orsaker som kan generera fängelse upp till två år. En företagare som döms till … 2020-09-30
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 23 september, 2020
  sfs 2010:2010:2043 t.o.m. SFS 2020:660 … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Revisorslag (2001:883) 17 september, 2020
  sfs 2001:2001:883 t.o.m. SFS 2020:658 … 2018:283 . 28 § Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna inspektionen de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisorsinspektionen … 2001-11-29
 • Protokoll 2020/21:9 Torsdagen den 17 september 16 september, 2020
  Protokoll 2020/21:9 … Andersson S 2020/21:20 Barnkonventionens följder för ungdomsvården av John Weinerhall M till socialminister Lena Hallengren S 2020/21:1 Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter av Markus Wiechel SD till finansminister Magdalena Andersson S 2019/20:2141 Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn av … 2020-09-17