Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden 28 maj, 2022
  sfs 2017:2017:153    … Uppgifter 1 § Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet. 2 § Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 3 § Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. 4 § Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på … 2017-02-23
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 28 maj, 2022
  sfs 2016:2016:1306  t.o.m. SFS 2022:507   … befogenheter vid undersökning 5 § När Finansinspektionen genomför en undersökning enligt 1 § har inspektionen rätt att 1. granska bokföring och andra affärshandlingar, 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och 4. få tillträde till lokaler, markområden, … 2016-12-20
 • Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret 28 maj, 2022
  sfs 2007:2007:1447  t.o.m. SFS 2021:1143   … avgifter. Förordning 2011:1500 . 26 b § Myndigheten ska i verksamhet enligt 1 § andra meningen inte tillämpa 10 § förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring när det gäller periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och återbetalda avgifter för insättningsgarantin, investerarskyddet samt stabilitetsfonden. … 2007-12-20
 • Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 28 maj, 2022
  sfs 1982:1982:814  t.o.m. SFS 2022:481   … i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram 550 kr I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme. Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för … 1982-08-26
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 26 maj, 2022
  sfs 1999:1999:1229  t.o.m. SFS 2022:479   … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 25 maj, 2022
  sfs 2011:2011:1261  t.o.m. SFS 2022:447   … t näringsverksamhet 9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från bokföringen 1. intäkter och kostnader, 2. bokslutsdispositioner, 3. skatter och skattemässiga avsättningar, 4. tillgångar och skulder, 5. avsättningar och obeskattade … 2011-12-01
 • Materielförsörjningsstrategi 22 maj, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:24    … insynen, kal- kylmodeller och hur dessa ska redovisas av leverantören i olika faser av affären. Villkoren i affärsavtalen möjliggör en ekonomisk insyn i leverantörens bokföring och budget. Denna insynrätt gäller inför kontrakt, under genomförande och efter slutförande. I konkurrensutsatta upphandlingar finns inte samma avtalade in- synrätt … 2022-05-23
 • Järnvägsförordning (2004:526) 20 maj, 2022
  sfs 2004:2004:526  t.o.m. SFS 2021:253   … av tjänster. Förordning 2015:361 . 6 kap. Övrigt Redovisning av järnvägsverksamhet 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen 2004:519 , och 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt […]
 • Järnvägsmarknadsförordning (2022:416) 19 maj, 2022
  sfs 2022:2022:416    … stycket har trafikeringsrätten gett sitt samtycke till trafiken. Bemyndiganden 9 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om 1. redovisning och bokföring enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen 2022:365 , 2. kapacitetstilldelning, 3. beskrivning av järnvägsnät, 4. beredskapsplaner, 5. avgiftssamarbete … 2022-05-12
 • Järnvägsmarknadslag (2022:365) 19 maj, 2022
  sfs 2022:2022:365    … omprövning av licenser, om tillfälliga licenser och om tillfällig indragning av licenser. 3 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet Redovisningsskyldighet och bokföring 1 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som både tillhandahåller transporttjänster och förvaltar järnvägsinfrastruktur ska särredovisa verksamheterna. … 2022-04-28
 • Järnvägslag (2004:519) 19 maj, 2022
  sfs 2004:2004:519  t.o.m. SFS 2021:1090   … dominerande företaget. Lag 2015:360 . 3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. redovisningsskyldighet och bokföring som avses i 1, 1 a och 2 a §§, 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt 2 a §. Lag 2015:360 . […]
 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 19 maj, 2022
  sfs 2000:2000:1225  t.o.m. SFS 2022:322   … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Brottsbalk (1962:700) 19 maj, 2022
  sfs 1962:1962:700  t.o.m. SFS 2022:310   … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Protokoll 2021/22:112 Torsdagen den 12 maj 11 maj, 2022
  Protokoll 2021/22:112    … en längre tid. Det handlar om att kunna få ha en viss administration av sitt företag, även om man är heltidssjukskriven. Man ska kunna ha lite marknadsföring eller bokföring. Kanske har man någon anställd som behöver sin lön, även om man själv är sjukskriven. I förra veckan kunde vi äntligen rikta ett […]
 • Protokoll 2021/22:108 Torsdagen den 5 maj 5 maj, 2022
  Protokoll 2021/22:108    … dig. Man ska kunna få administrera delar av sitt egenföretag när man är hemma och är föräldraledig. Kanske jobbar man lite grann med marknadsföring eller sköter bokföringen, sådant som man egentligen inte får göra i dag när man är hemma och är föräldraledig. Det finns det nu en majoritet för. Detta borde […]
 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06) 27 april, 2022
  Kommittédirektiv 2022:34    … lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget att föreslå vad som ska krävas för att en årsredovisning ska anses färdigställd När ett företag avslutar den löpande bokföringen med en årsredovisning ska den undertecknas. Exempelvis ska årsredovisningen i företag som företräds av en styrelse undertecknas av samtliga styrelseledamöter och … 2022-04-28
 • Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter 25 april, 2022
  Proposition 2021/22:239    … aterade skulder samt försäljning och redovisning kan innebära att antalet inbetalningar som avser flera olika skulder ökar. Det kan leda till viss fördröjning i bokföringen av beloppen på grund av oklarheter kring vilka skulder som ska betalas och i vilken ordning de ska avräknas. Det kan därmed även leda till en viss […]
 • Protokoll 2021/22:99 Onsdagen den 20 april 20 april, 2022
  Protokoll 2021/22:99    … handlar om engagerade som tränar ungdomslag, medmänniskor som stöttar ensamma äldre, studiecirkelledare som stärker bildningen och kassörer som sköter föreningens bokföring på kvällen efter jobbet. När stora kriser inträffar är civilsamhället snabbt på tårna. Vi såg det när den stora flyktingvågen kom 2015, och vi ser det nu när flyktingarna … 2022-04-20
 • Årsredovisning för staten 2021 18 april, 2022
  Proposition 2021/22:101    … finns i bilagan Statliga myndigheter. Gemensam brytdag Den 5 januari gäller som gemensam brytdag för myndigheternas räkenskaper. Det är den dag då den löpande bokföringen av händelser som berör räkenskapsperioden avslutas. Den gemensamma brytdagen är i första hand till för att det ska vara möjligt att stämma av mellanhavanden mellan … 2022-04-19
 • 2022 års ekonomiska vårproposition 18 april, 2022
  Proposition 2021/22:100    … nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna, det s.k. balanskravet. Kommunernas och regionernas årsredovisning ska enligt lagen 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning bl.a. innehålla en upplysning om balanskravet har uppfyllts. Negativa balanskravsresultat ska enligt kommunallagen som huvudregel återställas inom … 2022-04-19