Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Allmänna motionstiden 2021 25 oktober, 2021
  uttag 2021/22:AMT 2021/22 … Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund Motion 2021/22:326 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Motion 2021/22:325 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Småhus och egnahem Motion 2021/22:324 av Markus Wiechel … 2021-10-26
 • Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon 25 oktober, 2021
  Proposition 2021/22:32 … 2021/22:32 Bilaga 1 O M R E G L E R I N G E N A V B E S I K T N I N G S M A R K N A D E N F Ö R F O R D O N beskattning av fordon eller bestämmelser […]
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 22 oktober, 2021
  sfs 2007:2007:528 t.o.m. SFS 2021:904 … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 15 oktober, 2021
  sfs 2000:2000:192 t.o.m. SFS 2021:490 … Sjunde AP-fonden. Lag 2013:571 . FJÄRDE AVDELNINGEN 6 kap. Redovisning och revision m.m. Räkenskapsår 1 § AP-fondernas räkenskapsår är kalenderår. Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 2 § En AP-fond skall, i överensstämmelse med god redovisningssed, 1. löpande bokföra alla affärshändelser, 2. se till att det finns … 2000-04-13
 • Stiftelselag (1994:1220) 14 oktober, 2021
  sfs 1994:1994:1220 t.o.m. SFS 2021:541 … företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds. 3 kap. Bokföring och årsredovisning m.m. Bokföring 1 § I bokföringslagen 1999:1078 finns bestämmelser om när en stiftelse är bokföringsskyldig och om den skall avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller med ett årsbokslut. Om bokföringsskyldigheten … 1994-08-25
 • Sparbankslag (1987:619) 14 oktober, 2021
  sfs 1987:1987:619 t.o.m. SFS 2021:540 … biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver, 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid bokföringen […]
 • Brottsbalk (1962:700) 13 oktober, 2021
  sfs 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2021:397 … ser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, […]
 • Avskaffad reklamskatt 11 oktober, 2021
  Proposition 2021/22:20 … företag som har sin redovisning i sin redovisning i euro eller som euro eller som byter redovisnings- byter redovisningsvaluta enligt valuta enligt 4 kap. 6 bokförings- 4 kap. 6 bokföringslagen lagen 1999:10781999:1078I 9 och 10 finns bestämmelser som gäller även för andra företag som genomför vissa transaktioner med företag … 2021-10-12
 • Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll 7 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:80 … privatfinansierade, kan det av olika skäl finnas behov av att kunna särskilja vissa delar av de olika verksamheterna. Exempelvis finns det regler om redovisning och bokföring som kan förutsätta skilda system och som gäller för alla aktörer, inte bara de privata vårdgivarna. Det finns även sekretess- regler som gör att […]
 • Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 5 oktober, 2021
  sfs 1982:1982:814 t.o.m. SFS 2018:943 … i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram 550 kr I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme. Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för … 1982-08-26
 • Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet 5 oktober, 2021
  sfs 1963:1963:580 t.o.m. SFS 2016:976 … äger styrelsen utfärda närmare föreskrifter angående ledamöternas förvaltning av medel och andra tillgångar, som avses i första stycket, samt angående ledamöternas bokföring. Innan fullmäktige höras i ärende, som i andra stycket avses, skall styrelsen bereda avdelningarna tillfälle att å avdelningsmöte behandla föreliggande förslag och … 1963-07-03
 • Brottsbekämpande byråkrater 4 oktober, 2021
  Motion 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog (båda MP) … välfärdsbrott inte sällan har en koppling till organiserad brottslighet och att de brottsliga uppläggen även inkluderar andra typer av brott som exempelvis närings-bokförings- och skattebrott. Brå rapporterar att en del gärningspersoner kan beskrivas som mångsysslare och som även kan ägna sig åt häleri, vapenbrott, […]
 • Djurrättsrelaterad brottslighet 4 oktober, 2021
  Motion 2021/22:3912 av Kristina Yngwe (C) … inte lyckats hitta någon som vågar anta uppdraget och utan en reviderad årsredovisning riskerar lantbrukaren nu åtal för bokföringsbrott, trots en oklanderligt skött bokföring. Här bör samhället kunna erbjuda statliga revisorer som kan träda in istället, så att det inte lönar sig att trakassera tredje part. Någon sådan […]
 • Centerpartiets budgetmotion 2022 4 oktober, 2021
  Motion 2021/22:4121 av Annie Lööf m.fl. (C) … att för att förslaget ska kunna medföra en substantiell förenkling krävs förändringar också inom omsättningsgränsen för mervärdesskatteplikt samt av kraven gällande bokföring och redovisning. Centerpartiet delar utredarens och aktuella experters bedömning i dessa delar. Centerpartiet vill därför att regeringen skyndsamt analyserar och … 2021-10-05
 • Hårdare reglering av handel med metallskrot 30 september, 2021
  Motion 2021/22:2452 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) … ingar. Efterlevnaden avseende bokföringsskyldigheten varierar emellertid och de företag som ägnar så åt häleri av stulen metall och rutinmässigt fuskar med denna bokföring löper idag ingen uppenbar risk för upptäckt. Detta samtidigt som konsekvenserna av en eventuell upptäckt inte är nog avskräckande, inte minst då skrothandel idag […]
 • Ansvarsfull associationsrätt 30 september, 2021
  Motion 2021/22:2559 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) … digitala verktyg, kanaler och plattformar. Då bokföringslagen inte är anpassad, innebär bokföring och räkenskapshantering därför ett dubbelarbete. Dessutom tolkas bokföringslagen olika, vilket förvirrar kring räkenskapshantering. Administration och bokföring behöver anpassas till dagens moderna samhälle där digitala processer används i mycket … 2021-10-01
 • Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden 25 september, 2021
  sfs 2007:2007:572 t.o.m. SFS 2021:510 … upprätta register som avses i 23 kap. 3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in registren för olika typer av avtal, 60. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 24 september, 2021
  sfs 2010:2010:2043 t.o.m. SFS 2021:461 … biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till försäkringsbolaget eller till någon som avses i 1, 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller […]
 • Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter 22 september, 2021
  Motion 2021/22:326 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) … processen kring bokföringen och deklarationen. Oavsett hur väl det går för företaget eller hur duktig och driven företagaren är, kan många hålla med om detta som ett mycket jobbigt avsnitt av det annars mycket spännande bygget av ett livsverk. Det enklaste är i många […]
 • Förenklingar för företagare 22 september, 2021
  Motion 2021/22:340 av Markus Wiechel m.fl. (SD) … vidtagna åtgärderna inte har satts in där de får störst effekt. I kombination med att öka lönsamheten för företagare, minska risken och minska bördan kring exempelvis bokföring måste en satsning göras för att förbättra möjligheten att på ett enkelt sätt starta och driva ett företag samt uppmuntra […]