Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Lag (2000:1225) om straff för smuggling 16 januari, 2021
  sfs 2000:2000:1225 t.o.m. SFS 2020:901 … bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. […]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) 16 januari, 2021
  sfs 1999:1999:1229 t.o.m. SFS 2020:1240 … 2016:887 . Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens … 1999-12-16
 • Jaktförordning (1987:905) 14 januari, 2021
  sfs 1987:1987:905 t.o.m. SFS 2021:11 … vgiften betalas in till ett postgirokonto som disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall bokföra influtna viltvårdsavgifter på viltvårdsfonden. Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. Förordning 2000:1216 . 51 § Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett … 1987-09-24
 • Havet och människa, del 2 31 december, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:83 … regleras hur klimatpolitiken ska redovisas och följas upp. Utgångs- punkten ska vara internationellt vedertagna principer och regelverk för mätning, rapportering och bokföring av växthusgasutsläpp. Bered- ningen ska därför föreslå hur systemet med beräkning, uppföljning och redovisning bör se ut. Det ska ingå i övervägandena hur nettoupptag … 2021-01-01
 • Allmänna motionstiden 2020 30 december, 2020
  uttag 2020/21:AMT 2020/21 … Markus Wiechel m.fl. SD Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter Motion 2020/21:3575 av Cecilia Widegren M Civil olydnad Motion 2020/21:3574 av Cecilia Widegren M Närproducerade livsmedel … 2020-12-31
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 18 december, 2020
  sfs 2007:2007:528 t.o.m. SFS 2020:1210 … upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal, 5. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset - Slutrapport 17 december, 2020
  Departementsserien 2020:28 … ansökan ska bl.a. bifogas ett utdrag ur bokföringen för det 33 Stödformerna Ds 2020:28 räkenskapsår som har avslutats den 31 december 2019. För att kunna kontrollera att omsättningen hänförs till rätt månad för de näringsidkare som redovisar på årsbasis begär länsstyrelsen in utdrag ur bokföringen för referens- och stödperioderFöretag … 2020-12-18
 • Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden 17 december, 2020
  sfs 2007:2007:572 t.o.m. SFS 2020:1217 … upprätta register som avses i 23 kap. 3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in registren för olika typer av avtal, 60. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial […]
 • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 17 december, 2020
  sfs 1995:1995:1559 t.o.m. SFS 2020:1208 … 5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter, och 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag … 1995-12-20
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning 16 december, 2020
  sfs 2016:2016:1306 t.o.m. SFS 2020:1158 … befogenheter vid undersökning 5 § När Finansinspektionen genomför en undersökning enligt 1 § har inspektionen rätt att 1. granska bokföring och andra affärshandlingar, 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar, 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och 4. få tillträde till lokaler, markområden, … 2016-12-20
 • Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 16 december, 2020
  sfs 2001:2001:590 t.o.m. SFS 2020:1117 … byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring, och 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. … 2001-06-28
 • Ändringar i ersättningslagen 15 december, 2020
  Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF2 … uppkomst. Som framhölls i samband med att nuvarande ordning infördes 2001 innebär sent ingivna reseräkningar budget- och redovisningstekniska problem i och med att bokföringen av vissa kostnader dröjer och att kostnader bokförs på fel år, ett problem som såväl Riksrevisionen som Riksdagsförvaltningens intern- revisorer har påtalat. Ju … 2020-12-16
 • Protokoll 2020/21:54 Tisdagen den 15 december 15 december, 2020
  Protokoll 2020/21:54 … att detta ska urholka målets ambitionsnivå. Det är viktigt att slå vakt om målets ambition och integritet så att det inte går att fiffla genom något slags kreativ bokföring. Jag tog också upp utsläppshandeln, som är EU s enskilt viktigaste verktyg. Detta kom ju upp på rådets möte, och statsministern rapporterade att […]
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 15 december, 2020
  sfs 2018:2018:672 t.o.m. SFS 2020:1106 … är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen … 2018-05-31
 • Aktiebolagslag (2005:551) 15 december, 2020
  sfs 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2020:1105 … bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens … 2005-06-16
 • Revisionslag (1999:1079) 15 december, 2020
  sfs 1999:1999:1079 t.o.m. SFS 2020:1108 … eller de som har hand om den löpande förvaltningen. 2 § Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen 1999:1078 är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag. I fråga om handelsbolag […]
 • Sparbankslag (1987:619) 15 december, 2020
  sfs 1987:1987:619 t.o.m. SFS 2020:1107 … biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver, 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid bokföringen […]
 • En europeisk åklagarmyndighet i Sverige 14 december, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:74 … n än det som stödet har beviljats för. De misstänkta personerna an- vände sig inte sällan av manipulerade handlingar, såsom kvitton, fak- turor eller utdrag ur bokföringen, för att styrka att redovisade kost- nader betalats och att projekt hade genomförts. Det förekom också att projektägare på ett otillbörligt sätt hade […]
 • Återrapportering från Europeiska rådets möte 14 december, 2020
  Information från regeringen 2020/21:20201215ar … att detta ska urholka målets ambitionsnivå. Det är viktigt att slå vakt om målets ambition och integritet så att det inte går att fiffla genom något slags kreativ bokföring. Jag tog också upp utsläppshandeln, som är EU:s enskilt viktigaste verktyg. Detta kom ju upp på rådets möte, och statsministern rapporterade […]
 • Konkurslag (1987:672) 12 december, 2020
  sfs 1987:1987:672 t.o.m. SFS 2020:1031 … Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyldighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt. Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas … 1987-06-11