Att göra bokslut och årsredovisning - Revisor24

Bokslut & årsredovisning

Bokslut och årsredovisning

Introduktion och förberedelser

Bokslut

Alla företag ska avsluta varje räkenskapsår med ett bokslut. Vid en särskild tidpunkt ska en sammanställning av bokföringen i ett företag göras och ett bokslut upprättas som består av resultaträkning, balansräkning och övriga noteringar eller upplysningar.

Bokslut kan också göras månads-eller kvartalsvis.

Företagsformer som aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. Andra former av företag kan upprätta årsredovisning eller årsbokslut. Företagets storlek och ägarstruktur avgör vad som ska lämnas till Bolagsverket.

Förberedelser inför bokslutet

Den löpande bokföringen måste avslutas innan bokslutet kan upprättas. Alla affärshändelser bokförs till räkenskapsårets sista dag.

Vid kontantmetoden bokförs utstående fakturor som fordringar på kunden och vid fakturametoden görs detsamma med fakturorna.

I samband med årsskiftet var noga med att företagets intäkter och kostnader redovisas rätt i förhållande till räkenskapsårets sista dag och att alla varor som skickats och utförda tjänster faktureras. Viktigt att de som levererar varor och tjänster till dig fakturerar i god tid.

I bokslutet ska förteckningar finnas över de tillgångar som finns i företaget samt skulder och avskrivningar dessutom måste varulagret inventeras för att ge rätt underlag i bokslutet.

Upprätta bokslutet

Kontrollera balanskonton

Balanskontona kontrolleras så saldot på kontona har rätt värde. De avskrivningar som görs för tillgångar som tex maskiner och inventarier ska bokföras inom räkenskapsåret. Avskrivningar sker under ett antal år. Värdeförändringar av annat slag som tex nedskrivning om värdeminskning av tillgångar skett ska också bokföras inom räkenskapsåret. Bokföring av dessa sker på balansdagen.

Dispositioner Bokslut

Dispositioner finns att göra beroende på företagsform. Det innebär att beskattning av resultatet kan skjutas upp. Avsättning av del av vinsten till periodiseringsfond är ett exempel.

Beräknad skatt på årsresultat

Sammanställning av företagets resultat före skatt görs när balansräkning och alla  justeringar gjorts vilket utgör resultaträkningen exklusive eventuella skatter. Du utgår från resultatet för att räkna ut hur mycket du ska betala i skatt. För ett skattemässigt resultat så utgår du från resultatet före skatt. Några justeringar av skatten görs för att få ett skattemässigt resultat där 22% av det resultatet blir den summa du ska

betala i skatt.

Det finns program som har inbyggd skatteberäkning för att underlätta att räkna ut vilken skatt ditt företag ska betala. Om företaget har en enkel verksamhet så kan du göra en beräkning och multiplicera summan som står längst ned i resultaträkningen med 0,22 .

Bokföra skatt och årsresultat

Den skatt du ska betala bokförs som kostnad och då kan du färdigställa resultaträkningen. Längst ner finns summan för företagets vinst eller förlust för året och det är årsresultatet som är det sista som bokförs. Resultaträkningen nollas ut och resultatet förs över som fritt eget kapital till balansräkningen i kolumnen för

årets resultat.

Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning

Bokslutet sammanställs. En resultaträkning och balansräkning skrivs ut och om inte en årsredovisning ska göras. Utskrifter görs också av alla underlag som tagits fram

bla lagerinventeringar, värderingar och avskrivningar. Den enskilde företagaren skriver under Bokslutet. I ett  handelsbolag skriver alla delägare eller alla ledamöter i i en styrelse under Bokslutet.

Årsredovisning

Olika regelverk finns för att upprätta en årsredovisning.

K2- regelverket är enkelt och används av mindre företag och tillåter endast värdering till anskaffningsvärde.

K3-regelverket kan ge möjlighet att värdera tillgångar till rätta värdet och måste användas av stora företag men kan också användas av små företag i särskilda fall.

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse som är en översikt av företagets utveckling i verksamheten, resultat och vilken ställning företaget har. Resultaträkning balansräkning och noter ingår också i årsredovisningen En revisionsberättelse finns med om företaget har en revisor.

De noter som finns redovisade ger kompletterande information om tex avskrivning av en viss typ av tillgång. K2-eller  K3- regelverken bestämmer vilka noter som måste ingå i årsredovisningen.

Med Word- och Exceldokument kan du själv sammanställa årsredovisningen. Det kan vara svårt att få allt på rätt plats. Det finns enkla program för årsredovisning att tillgå. Se till att ditt bokslut är i ordning så kan du enkelt läsa in datan via SIE- fil eller skriva in för hand, fylla i en del uppgifter och så är det bara att skriva ut en sammanställd årsredovisning.

Årsredovisningen skrivs slutligen under av verkställande direktör om det finns och alla styrelseledamöter.

Revision

Det finns olika regler för företag om det krävs en  revisor. Små aktiebolag kan välja att inte ha en revisor men för att upprätta och granska  en årsredovisning behöver man vanligtvis anlita en revisor. När revisionen är gjord görs en revisionsberättelse och revisorn skriver också under årsredovisningen.

Årsredovisningen klar

Hålla årsstämma

Bolagets högsta beslutande organ i ett aktiebolag är årsstämman. Stämman hålls varje år och aktieägarna får ta del av årsredovisning och revisionsberättelse i förekommande fall. Årsstämman har sen att besluta om fastställande av resultat- och balansräkningen, hur disposition av resultatet ska ske, och om någon aktieutdelning ska utgå. Sist beslutar årsstämman om styrelsen kan ges ansvarsfrihet och en ny styrelse för bolaget väljs.

Resultatdispositionen bokförs enligt stämmans beslut och resultat från föregående år förs över till balanserat resultat. Motsvarande summa bokas över från fritt eget kapital till outtagen vinstutdelning om utdelning av vinst beslutats av årsstämman.

Årsredovisningen lämnas till Bolagsverket

Årsredovisningen lämna till Bolagsverket efter årsstämman hållits. En kopia skickas av årsredovisningen och i förekommande fall en kopia av revisionsberättelsen.

VD för företaget eller en styrelseledamot intygar i ett fastställelseintyg att kopian överensstämmer med originalet och att beslut fattats i enlighet med förslagen eller inte om så skett.

Bolagsverket granskar och utför några kontroller så att räkenskapsår stämmer, att alla ledamöter i styrelsen undertecknat osv.

Bolagsverket har inte i uppgift att godkänna årsredovisningen och dess ekonomiska innehåll utan verket endast offentliggör den.

Ta hjälp eller gör själv

En del företag tar hjälp av revisor eller redovisningsbyrån att göra bokslut. Det kan vara ett bra tillvägagångssätt om du inte har kunskap eller tid. För andra företag kan det vara rätt alternativ att göra bokslutet på egen hand. Det är inte så svårt när du en gång lärt dig hur det går till. På så sätt får du bra kontroll över företagets ekonomi och sparar pengar.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du vill få hjälp med bokslut och årsredovisning.

Bokslut - Aktiebolag | Onlineutbildning

Synonymer till bokslut

  • resultaträkning, årsredovisning; summering, sammanfattning, översikt, epilog