Revision - Vad är revision?- Revisor24

Revision - Vad är revision?

Varför Revision

Revisorsplikt gäller utom i vissa fall. År 2010 avskaffades lagen om revisorsplikt för små aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag för att anpassas till den europeiska marknaden.

Kriterier att uppfylla för att inte omfattas av revisorsplikten varav två måste uppfyllas:

Företaget får ha högst tre anställda

Under tre miljoner i nettoomsättning

Balansomsättning maximalt 1,5 miljoner

Årsredovisning och revisionsberättelse behöver inte lämnas till Bolagsverket.         Finns behov av kvalitetssäkring av redovisning kan en bokslutsrapport göras av en auktoriserad redovisningskonsult.

Bostadsföreningar liksom ekonomiska föreningar måste ha revisor och ideella föreningar är skyldiga att upprätta bokföring men kan välja vid föreningsstömman en medlem som lekmannarevisor. Om föreningen är av det större slaget måste den valda lekmannarevisorn anmälas till Bolagsverket.

Revisor24 rekommenderar alla att anlita en revisor för att vara säker på att bokföringen är i sin ordning.

En revisor är en länk mellan företaget och dess intressenter. Anlita en revisor via Revisor24  som kvalitetssäkrar information och inger trovärdighet hos leverantörer, myndigheter, kunder och kreditgivare.

Revisor24 inhämtar information om företaget och skapar en trygg relation mellan revisor och företagets ledning. Viktigt att kunna påvisa att bokföring skett korrekt utan några oegentligheter. Revisorn upprättar en revisionsberättelse som lämnas och granskas av Bolagsverket Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Auktoriserade och godkända revisorer har sina titlar skyddade av revisorslagen 2001:883. RN (Revisorsnämnden) examinerar revisorer och utbildningen innehåller ekonomie kandidatexamen (180 HP) kvalificerad praktik i tre år.

Sedan 2013 är det endast möjligt bli auktoriserad revisor så de som tidigare benämndes godkänd med avlagd revisorsexamen får nu titeln auktoriserad revisor. Den revisor som benämns godkänd är behörig men ej avlagt revisorsexamen.

RN granskar en revisor vart femte år för att auktoriserad eller godkänd ska fortsätta gälla. För revisorn innebär det att löpande vidareutbilda sig och utöva sitt uppdrag med god yrkessed.

Anlita Revisor24 för att bygga en säker och trygg relation med kunder då ni har möjlighet att koncentrera er på företagets verksamhet som gynnar lönsamheten.

Att anlita en revisor ökar trovärdigheten på företaget!

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du behöver hjälp med revision eller önskar rådgivning.

Wikipedia information om Revision

Revision För revision som juridisk term för en viss typ av överklagande, se revision (juridik).Revision är oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor.