Vad gör en revisor? - Revisor24

Vad gör en revisor? – Revisor24

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags redovisning, finansiella rapporter och hur vd ihop med styrelse sköter bolaget. Revisorn upprättar en revisionsberättelse där hen intygar att bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning sköts enligt de lagkrav som finns.

Revisorer i Sverige

En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad. Större aktiebolag och bolag verksamma under finansinspektionens tillsyn måste till exempel enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor medan man i till exempel ideella föreningar kan ha en ideell revisor, d.v.s en lekmannarevisor. Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns begränsningar för vem som får kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag.

Vad gör en revisor?
Löpande bokföring

Löpande bokföring

Löpande bokföring är ett centralt begrepp inom redovisning som innebär att affärshändelser ska registreras löpande.

Lönehantering

Lönehantering

Lönehantering rör alla aspekter av lön och utbetalningar. Det är viktigt att arbetsgivaren har en pålitlig process för lönehantering.

Fakturering

Fakturering

Fakturering är att skicka ut ett dokument, antingen fysiskt eller elektroniskt, med betalningskrav för varor eller tjänster till en kund.

Bokslut & årsredovisning

Bokslut & årsredovisning

Vad är ett bokslut? Hur gör man årsredovisning? Ska jag välja K2 eller K3? Lär dig om bokslut, skatteberäkning, noter och fastställelseintyg.

Välkommen till Revisor24

Välkommen till Revisor24

Vi på Revisor24 erbjuder tjänster inom redovisning & revision. För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Skatteregler är ofta krångliga. Hur tänker du kring skattefrågor i ditt företag? Ta hjälp av en skatterådgivare som hjälper dig betala rätt skatt.

Deklaration

Deklaration

Deklaration är en årlig handling på hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Läs mer om deklaration här!

Bolagsbildning Starta bolag Hitta företagsrådgivare

Bolagsbildning

Bolagsbildning. Vid bildning av företag hjälper vi till med att upprätta handlingarna till bolagsverket och skattemyndigheterna.

Likvidation av aktiebolag

Likvidation

Likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation. Fastna inte i siffror och svårtolkade regler, ta kontakt med oss i stället och få bästa rådgivning.

Wikipedia information om Revisor

Statliga Revisorsinspektionen (RI) utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av RN för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. Vad gäller registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor om bl.a. ägande och styrelsesammansättning som gäller för dessa bolag är uppfyllda.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska anmäla brott enligt 9 kap. 42–44 §§ aktiebolagslagen till åklagare och ska även rapportera misstänkt penningtvätt, eller om ett företag kan misstänkas användas för finansiering av terrorism, till Finanspolisen (genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2009:62).

I och med 1995 års revisorslagstiftning infördes regler om att den som för första gången ansöker om godkännande/auktorisation som revisor skall ha avlagt revisors- respektive högre revisorsexamen. Revisorsexamen och högre revisorsexamen anordnas av RN vid två tillfällen per år.

Den 20 december 2012 beslutade regeringen propositionen Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (prop. 2012/13:61). I propositionen föreslogs bl.a. att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen ska tas bort och att det framöver endast ska vara möjligt att bli auktoriserad revisor. En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt revisorsexamen ska fortsättningsvis benämnas auktoriserad revisor. En godkänd revisor som däremot inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska, som idag, benämnas godkänd revisor.

Riksdagen antog den 17 april 2013 regeringens förslag till lagändringar så från och med den 1 juni 2013 kommer det alltså att finnas två kategorier revisorer, auktoriserade revisorer och godkända revisorer som inte avlagt revisorsexamen. I framtiden kommer det endast att vara möjligt att bli auktoriserad revisor.

Auktoriserade revisorer, godkända revisorer och specialister i angränsande områden som skatt och redovisning kan tillhöra FAR, branschorganisation för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbranschen. I Sverige finns ca 2 000 godkända och 2 300 auktoriserade revisorer samt ett 90-tal registrerade revisionsbolag. Att ett revisionsföretag hos RN registreras som revisionsbolag innebär att själva bolaget, till skillnad från revisionsföretag rent allmänt, kan väljas till revisor. En i bolaget verksam godkänd eller auktoriserad revisor skall då utses som huvudansvarig för uppdraget.

För revisorer som är yrkesverksamma inom den kommunala sektorn har yrkesföreningen SKYREV skapat ett certifieringsinstitut. Certifieringen sköts av en särskild certifieringsnämnd. För att bli godkänd som certifierad kommunal revisor krävs en akademisk utbildning vilken garanterar kunskaper som lämpar sig inom kommunal revisionsverksamhet. Utbildningen ska vara kombinerad med handledd, praktisk erfarenhet av kommunal revision. Den sammanlagda praktiken ska vara minst fem år. Certifieringen kräver att man är yrkesverksam inom den kommunala revisionen och en omprövning av certifieringen görs vart femte år.

Källa wikipedia

Vad gör en revisor?